Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η     Ο Μ Α Δ Α
Ε. Σ. Ε. Π.    Τ.Ε.Ι.  ΠΕΙΡΑΙΑ
Σύλλογος Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ
Συμβουλευτικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ